Skrolli 2018.4: Google Analytics -näyttö

Linkit

Listaus

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from apiclient.discovery import build
from oauth2client.service_account import ServiceAccountCredentials

from array import array
import math

import httplib2
from oauth2client import client
from oauth2client import file
from oauth2client import tools

import time
from Adafruit_7Segment import SevenSegment
from random import randint

import threading
import RPi.GPIO as GPIO

# Alustetaan GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(26, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)

# Indeksi sille mitä ruudulla näkyy, eli 1, 7 vai 30 päivän luku
resultIndex = 0

# Alustetaan taulukko jonne päivät tallennetaan, tässä voi aluksi olla mitä
# vaan, mutta näillä luvuin erotetaan mitä ruudussa lukee
resultArray = [1,2,3]

# Määritellään segmenttinäytöt
s0 = SevenSegment(address=0x70)
s1 = SevenSegment(address=0x71)

# Määritellään lukujen paikat segmenttinäytöillä
segments = [s0,s0,s0,s0, s1,s1,s1,s1]

# 2 on segmenttinäytöissä välissä oleva kaksoispiste, jätetään pois
digits = [0,1,3,4, 0,1,3,4]

# Google analytics -koodi

def get_service(api_name, api_version, scope, key_file_location,
        service_account_email):

 credentials = ServiceAccountCredentials.from_p12_keyfile(
  service_account_email, key_file_location, scopes=scope)
 http = credentials.authorize(httplib2.Http())
 service = build(api_name, api_version, http=http)

 return service


def get_first_profile_id(service):
 accounts = service.management().accounts().list().execute()

 if accounts.get('items'):
  account = accounts.get('items')[0].get('id')
  properties = service.management().webproperties().list(
    accountId=account).execute()

  if properties.get('items'):
   property = properties.get('items')[0].get('id')
   profiles = service.management().profiles().list(
     accountId=account,
     webPropertyId=property).execute()

   if profiles.get('items'):
    return profiles.get('items')[0].get('id')

 return None

def get_results(service, profile_id, days):
 if int(days) == 1:
  sd = 'today'
 else:
  sd = (days + 'daysAgo')

 return service.data().ga().get(
   ids='ga:' + profile_id,
   start_date=sd,
   end_date='today',
   metrics='ga:users').execute()


# Vaihdetaan mitä ruudulla näkyy
def change_visual():
 global resultIndex
 resultIndex = resultIndex + 1
 if resultIndex >= len(resultArray):
  resultIndex = 0
 update_leds()

# Päivitetään 7-segmenttinäytöille mitä näkyy ruudulla
def update_leds():
 result = int(resultArray[resultIndex])

 # Kelataan näytölle tulostettava luku läpi ja kirjoitetaan yksitellen 
 # ruudulle numerot
 for i in range(0,8):
  ci = 7 - i
  po = math.pow(10, ci)

  if result >= (po):
   # Tulosta numero näytölle
   segments[i].writeDigit(digits[i], int(result % (po * 10) // po))
  else:
   # Sammuta numero
   segments[i].setColonState(digits[i], False)

def button_worker():
  while(True):
   input_state = GPIO.input(26)

   # Jos nappia on painettu
   if input_state == False:
    # Vaihda tilaa
    change_visual()
    # Odota hetki että ehtii ottaa sormen pois napilta, voi olla 
	# pidempikin aika
    time.sleep(0.25)
   # Tarkista napin tila 0.1 sekunnin välein
   time.sleep(0.1)

def ga_worker():

  # service_account_email:n ja p12-tiedoston saa googlen developer consolesta

  scope = ['https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly']

  service_account_email = '<OMA_TUNNUS>@appspot.gserviceaccount.com'
  key_file_location = '/home/pi/<OMA_TIEDOSTO>.p12'
  service = get_service('analytics', 'v3', scope, key_file_location, 
	service_account_email)
  profile = get_first_profile_id(service)
  resultArray[0] = get_results(service, profile, '30').get('rows')[0][0]
  resultArray[1] = get_results(service, profile, '7').get('rows')[0][0]
  resultArray[2] = get_results(service, profile, '1').get('rows')[0][0]
  update_leds()

# Pääohjelma, käynnistetään kaksi säiettä joista toinen lukee nappia ja toinen
# käy hakemassa googlesta tilastoja
def main():
 update_leds()

 b = threading.Thread(target=button_worker)
 b.start()

 while(True):
  g = threading.Thread(target=ga_worker)
  g.start()

  # Käynnistetään haulle aina uusi säie tasan 5 minuutin välein, niin
  # saadaan tulokset tasaisin väliajoin. Toinen vaihtoehto olisi laittaa
  # Sleep säikeen sisään, mutta jos tuloksien haussa kestää niin pidetään
  # haun aloittaminen tasaisena
  time.sleep(300)

main()